Futurecommunity NewDay.nl
stnd-v-zkn


juli 2006 - Concept aangepast na de val van Balkenende II (m.n. het vertrek van minister Pechtold).

fijn te printen PDF


managementinformatie

 

Een strategische verkenning om Curaçao als eerste natiestaat ter wereld volledig zelfvoorzienend op duurzame energie te laten draaien. Afgeleide doelen: structuurversterkende maatregelen en kennisexport.

 

Tegen de achtergronden van: Royal Dutch Shell’s duurzame inspanningen enerzijds en haar historie op Curaçao anderzijds; de veranderende bestuurlijke positie van Curaçao binnen het Koninkrijk der Nederlanden; de maatschappelijke kwestie rond Curaçaose jongeren – zowel op het eiland als in Nederland – de komende Tweede Kamer-verkiezingen en uiteraard de torenhoge energieprijzen op het eiland.


 

inleiding

Curaçao staat er slecht voor; er is weinig hoop op een betere situatie dan de huidige. U begint aan een gedurfd plan om hier verandering in te brengen. Een plan ook dat uiteenvalt in reeds beproefde componenten en tegen achtergronden die hoe dan ook op ons afkomen. U bent van harte uitgenodigd kennis te nemen van de inhoud.

 

ACHTERGROND - energie

Uit een eerder project dat te maken had met Curaçao en energie blijkt dat het eiland wereldwijd de beste papieren heeft om de elektriciteitsvoorziening volledig te verduurzamen. Zo zijn de elektriciteitsprijzen absoluut én relatief de hoogste ter wereld en de natuurlijke omstandigheden voor wind-, zon- en golfenergie ideaal.

Energie op Curaçao wordt geleverd door het bedrijf Aqualectra, tevens leverancier van het schaarse drinkwater. Aqualectra heeft van de locale overheid de concessie om als enige stroom produceren. Uitzondering daarop is het Zeeuwse Delta Energie (Delta Caribbean) dat twee windmolenparken mocht bouwen - voor/met Nederlandse subsidie - maar wel exclusief aan Aqualectra moet leveren.

 

Aqualectra is sinds 2001 in handen van het Amerikaanse Mirant Corporation. Deze multinational is ook eigenaar van de hardware van de locale energie- en waterproductie; het verzelfstandigde Curaçao Utility Company.

 

ACHTERGROND - Royal Dutch Shell
Steller dezes is een zoon van een Yiu di Korsou, een landskind: mijn moeder. Haar vader, mijn grootvader, werkte er als havenloods van 1938 tot 1945. Grootvader werd in ’45 havenmeester op Aruba. Aldaar werkte hij in dienst van de Esso raffinaderij, op Curaçao stond hij op de loonlijst van het toenmalige Koninklijke Shell.

 

Shell heeft het eiland voor- en rampspoed gebracht. De Isla-raffinaderij werd geopend in 1924 en sloot de poort in ’84. Hoewel de plant inmiddels weer een aantal jaar draait voor een Venuzuelaanse maatschappij, zijn de economische echo’s van de sluiting 30 jaar geleden nog steeds merkbaar. Ook is de bodem van de natuurlijke haven geteerd door oil pills.

 

Veel eilandbewoners voel(d)en zich in de steek gelaten door het ‘merk Shell’. Het reikt te ver om te spreken van een morele verantwoordelijkheid, maar het steekt de Curaçaoënaars als zij over Royal Dutch Shell horen spreken als maatschappelijk betrokken onderneming.

 

ACHTERGROND - Status Aparte

De Curaçaoënaars hebben zich vorig jaar uitgesproken in een referendum. Ze willen binnen het koninkrijk blijven, maar uit de Nederlandse Antillen stappen. Daarmee beogen ze eenzelfde status aparte als Aruba. De uittreding staat voor 2007 gepland.

Aruba had het toerisme om verder uit te bouwen. Uiteraard is Curaçao ook een paradijselijk eiland, alleen het imago te veel verpest door: (drugs)criminaliteit, hoge jeugdwerkloosheid en de daarmee samenhangende Antilliaanse jeugdproblematiek in Nederland. Wat hebben de betrokken overheden tegen deze achtergronden elkaar te bieden als bruidschat teneinde de veranderende onderlinge relaties duurzaam te onderhouden?

 

conceptuele routekaart

Het gaat om geld, laten we daar duidelijk over zijn. Liquide middelen, maar ook indirect geld als we kijken naar het wereldwijde imago van een bedrijf als Royal Dutch Shell. Dit is de routekaart zoals ik dat voor mij zie.

 

1) De Koninklijke Shell Groep neemt (een meerderheid van) de preferente aandelen over van Mirant in zowel Aqualectra als Curaçao Utility Company. Dit om daad- en investeringskracht bij die partij te krijgen die gezien de historie én haar duurzame activiteiten de meeste aanspraak kan maken op de hiernavolgende ontwikkelingen.

 

2) Er wordt een lange termijn-plan opgesteld om sociaal-economisch verantwoord de elektriciteitproductie volledig en decentraal te verduurzamen. Dit betreft installaties en mogelijkheden waar wij reeds in een verkenning in 2005 op zijn gestuit: warmte/kracht-koppeling, concentrated solar power (CSP), wind- en golfenergie, zonnecollectoren etc. Geen onbekende activiteiten voor Shell.

Structuurversterkende maatregelen

3) De aanleg en het onderhoud van de locale installaties wordt gedaan door de Curaçaoënaars die nu op de lagere school zitten en nog worden geboren. Zij worden op het eiland opgeleid. Naderhand zijn het de hogeropgeleiden, liefst ook landskinderen, die het hele verhaal en, onderdelen daarvan, wereldwijd kunnen verkopen/exporteren. Eerst de techniek, later het gehele sociaal-economische concept. Eerst aan (ei)landen met vergelijkbare klimatologische omstandigheden; met het voortschrijden van de technieken ook elders.

 

Bird’s eye view - waarom kan dit?

·         Shell zou die twee bedrijven overnemen die nu ook al commercieel worden geëxploiteerd.

·    Niet eerder werkten een enorme verwevenheid tussen sociale en economische – dus óók reeds beschikbaar overheidsgeld – componenten heel concreet naar één overzichtelijk punt: Curaçao. Daarnaast zijn alle duurzame technieken die hiervoor in aanmerking komen reeds economisch beproefd en haalbaar.

·         Nederland betaalt momenteel 90 miljoen euro per jaar aan de Nederlandse Antillen voor structuurversterkende maatregelen, Curaçao betaalt indirect door haar jongeren perspectief te geven en op het eiland te houden en de Nederlandse Antillen “betaalt” de bruidschat door alle betrokken partijen voor dit integrale verhaal bij elkaar te krijgen en profiteert in tweede instantie (export kennis en ervaring).

 

Bird’s eye view - Winst

·         De financiële revenuen zijn wat ze nu zijn.

·       De imagorevenuen zijn alleen al voor Royal Dutch Shell ongekend, onbetaalbaar en wereldwijd de nieuwe norm wat integraal handelen betreft.

·          De sociaal-economische revenuen voor Curaçao geven iets als Caribbean Island Pride écht betekenis; eerst lokaal, later elders.

·          De derving van schade, vergaderuren, gedoe etc met betrekking tot Antilliaanse jongeren in Nederland: onbetaalbaar.

·          Maar vooral geeft een dergelijke grote onderneming als dit: hoop. Concrete hoop op een beter leven dan vandaag.

 

Een enorm plan; het begint met de ‘wil’. De wil om iets neer te zetten dat groter is dan de som der delen. Het is deze wil die de beoogde bijeenkomst naar boven wil halen. Volgens mij begint het bij de Koninklijke Shell Groep.


Rotterdam - Willemstad NA - Nijmegen, oktober 2002 - mei 2006

Toekomstcommunity NewDay.nl | ReConcept


Richard Reekers